150x ~361x
พื้นฐาน ปาร์ตี้
ค่าประสบการณ์โบนัสปาร์ตี้
(เพิ่มเติมจากปกติที่ได้รับอยู่แล้ว)
2 คน +5%
3 คน +10%
4 คน +15%
5 คน +20%
6 คน +25%
7 คน +50%
ทั่วไป/พื้นฐาน x20
บอส x5
เควสท์ x30
วัตถุดิบ/ส่วนประกอบ x25
ไอเท็มฟื้นฟู x15
อาวุธ x10
เครื่องป้องกัน x10
อัตราดรอปไอเท็มที่ได้รับเพิ่มเติม
 เมื่ออยู่ในปาร์ตี้(สูงสุด) +20%
 อัตราเงินโกลด์ x50
 โอกาสได้รับเงินโกลด์ 34%
อัตราเงินโกลด์ที่ได้รับเพิ่มเติม
 เมื่ออยู่ในปาร์ตี้(สูงสุด) +20%
N/A